Logo Pro Meritum Napis Pro Meritum

 

Cel i zadania statutowe:

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie, wspieranie i promocja działań w zakresie:

1. edukacji, kultury, wypoczynku, turystyki i krajoznawstwa, upowszechniania kultury fizycznej,

2. wolontariatu i działalności charytatywnej,

3. przedsiębiorczości i promocji zatrudnienia,

4. pomocy na rzecz ludzi w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym,

5. wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,

6. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

7. integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

8. ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. organizację warsztatów, konkursów, seminariów, konferencji, treningów, prelekcji, wystaw,

2. organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży,

3. prowadzenie działalności wychowawczej i oświatowej wśród dzieci i młodzieży ,

4. promowanie, wykorzystywanie i tworzenie nowoczesnych technik i metod edukacyjnych w placówkach oświatowych i kulturalnych,

5. współpracę z wyższymi uczelniami, instytucjami państwowymi, prywatnymi i organizacjami pozarządowymi,

6. organizację, wspieranie i promocję przedsięwzięć związanych z rozwojem zainteresowań, działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa,

7. organizację, wspieranie i promocję letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania,

8. tworzenie ośrodków oraz placówek oświatowych, wychowawczych, kształceniowych, opiekuńczych i kulturalnych,

9. upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizację wolontariuszy do realizacji celów statutowych,

10. wspieranie, promowanie i przygotowanie do aktywności na rynku pracy,

11. prowadzenie doradztwa naukowego, technicznego, technologicznego i organizacyjnego,

12. wspieranie rozwoju zawodowego członków stowarzyszenia i innych zainteresowanych własną edukacją osób,

13. tworzenie funduszy stypendialnych,

14. prowadzenie działalności edukacyjnej i kształceniowej wśród osób dorosłych,

15. prowadzenie współpracy międzynarodowej, w tym działalności na rzecz integracji europejskiej,

16. stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,

17. współpracę z instytucjami działającymi na rzecz zwierząt i przyrody,

18. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i współpracę z środkami masowego przekazu,

19. pozyskiwanie źródeł finansowania działalności statutowej stowarzyszenia.

1,5% dla OPP

Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne „PRO MERITUM”

KRS 0000380964 

Statystyki odwiedzin

Użytkowników:
5
Artykułów:
458
Odsłon artykułów:
205837

Partner PRO MERITUM

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum"

ZSTiO MERITUM